Statut

 

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UZDOWO

zwanego  „UKS UZDOWO” przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich chętnych sympatyków szachów, samoobrony i tenisa stołowego.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie 75,
13 – 200 Działdowo.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu Art. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 poz. 210 z późn. zm.) oraz z niniejszym statutem.

 

2. Klub jest dobrowolną, samodzielną organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

§ 5

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków sportowych.

§ 6

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 

§ 7

Celem Klubu jest:

1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i osób dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. Klub prowadzi działalność
w sekcjach: szachów, samoobrony i tenisa stołowego.

2) Angażowanie wszystkich uczniów i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3) Tworzenie warunków do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej
i podnoszenia poziomu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem szachów, samoobrony i tenisa stołowego.

4) Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5) Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

6) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7) Organizowanie członkom klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego powiązanych z imprezami szachowymi, samoobrony i tenisa stołowego.

8) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.

9) Zakup sprzętu sportowego oraz wszelkiego rodzaju odzieży sportowej na potrzeby członków Klubu.

10) Podejmowanie innych przedsięwzięć będących celowymi dla realizacji działalności statutowej.

 

§ 8

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych.

2) Prowadzenie szkolenia sportowego o profilu szachowym, samoobrony, tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3) Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

4) Uczestnictwo w imprezach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek szachowych, samoobrony i tenisa stołowego.

5) Upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych.

6) Organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.

7) Organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych imprezach masowych w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności
w organizowanych rozgrywkach szachowych, zawodach z samoobrony i tenisa stołowego.

8) Organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych w celu podniesienia umiejętności gry w szachy, w zakresie samoobrony oraz umiejętności gry w tenisa stołowego.

9) Prowadzenie kursów i szkoleń dla instruktorów i sędziów szachowych, instruktorów
i trenerów samoobrony oraz tenisa stołowego.

10) Podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

 

§ 9

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, władzami samorządowymi, sportowymi i innymi klubami sportowymi
oraz stowarzyszeniami.

§ 10

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców, uczniów i zawodników.

2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudnić pracowników, w tym także swoich członków.

3. W imieniu klubu umowy zawiera Prezes Klubu, z wyłączeniem sytuacji gdyby osoba pełniąca obowiązki Prezesa Klubu pracowała jako trener lub instruktor wówczas umowy podpisuje Wiceprezes i Skarbnik. Wszystkie umowy dla swej ważności muszą być zweryfikowane pod względem merytorycznym przez Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) wspierających,
d) honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkiem uczestnikiem Klubu mogą być członkowie poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców lub innego opiekuna prawnego na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek:

Prezesa Klubu lub 3 członków Zarządu Klubu lub 10 członków Klubu.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący.
2. Uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
3. Zgłaszania postulatów oraz wniosków wobec władz oraz oceniania ich działania.
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

 

§ 15

Członkowie uczestnicy, wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

 

§ 17

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd w formie pisemnej:
• z powodu łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w realizacji zadań i celów Klubu,
• z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres powyżej dwunastu miesięcy,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka, rozwiązania się klubu, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19

1. Od decyzji Zarządu Klubu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

 

§ 20

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Klubu

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej
1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Klubu oraz przeznaczenia majątku likwidowanego Klubu,

i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

 

§ 23

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

§ 24

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

e) przyjmowanie i skreślanie członków,

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 25

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje w terminie 30 dni kalendarzowych od wpłynięcia wniosku Zarządu podjętego większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 27

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje w terminie 30 dni kalendarzowych od wpłynięcia wniosku Komisji Rewizyjnej podjętego większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 28

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków spośród członków Klubu według liczby uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu Wyborczym. Liczba osób uzupełniających skład nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 

§ 29

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 30

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia z Klubu.

2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia nałożenia kary.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 31

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Środki finansowe i fundusze na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

a) składek członkowskich oraz opłat wpisowych,

b) darowizn, zapisów i spadków,

c) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

d) majątku Klubu,

e) dobrowolnych wpłat rodziców i innych sympatyków Klubu,

f) dochodów ze sprzedaży majątku,

g) innych wpływów.

§ 32

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 33

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb i sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustaw wymienionych w § 3 i § 4 oraz innych właściwych aktów prawnych.

 

Powyższy statut klubu podpisali członkowie zarządu:

Prezes – Piotr KRAŚNIEWSKI                 …………………………………………….

Wiceprezes - Jacek SZCZEPANIAK         …………………………………………….

Sekretarz – Anna MAJEWSKA                 …………………………………………….

Skarbnik – Magdalena KUDYNOWSKA  …………………………………………….

Członek – Szymon KRZYKOWSKI           …………………………………………….

 

Script logo